Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Tạp chí ​Khoa học - Trường Đại học Tân Trào chỉ nhận và thực hiện quy trình công bố theo đúng thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tân Trào chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng.

2. Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: tít bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tóm tắt (ý tưởng và nội dung bài báo, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm cả tên bài báo, không quá 200 từ); từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); mở đầu (tóm tắt tổng quan nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,...); nội dung nghiên cứu (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,...); kết luận và thảo luận; tài liệu tham khảo.

3. Bài gửi đăng tối thiểu 3000 từ và không quá 8000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, khổ A4 và không quá 10 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word hoặc Latex và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm Mathtype, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng.

4.Tài liệu tham khảo 

Quy định:

 • Viết tài liệu và trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA
 • Các TLTK phải được dịch sang tiếng Anh
 • Tất cả các tài liệu đều phải được trích dẫn trong bài báo
 • Khuyến khích các tác giả tham khảo các bài báo quốc tế, có chỉ số DOI

Tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài báo, có đánh số thứ tự theo thứ tự xuất hiện trong bài báo; chỉ rõ vị trí của các tài liệu tham khảo trong nội dung bài báo bằng cách để số thứ tự trong ngoặc vuông […]. Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn APA như sau: 

 • Với tiêu chuẩn, quy chuẩn: Mã hiệu tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn bằng chữ nghiêng. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

[1] EC8 (2004). Design of structures for earthquake resistance, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Brussels, Belgium.

 • Với sách: Tên các Tác giả (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên sách bằng chữ nghiêng. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

[2] Chopra, A.K. (2007). Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.

 • Với bài báo tạp chí hoặc bài báo tuyển tập hội thảo: Tên các Tác giả được viết tắt theo quy định (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên bài báo bằng chữ không nghiêng. Tên tạp chí hoặc tên tuyển tập hội thảo bằng chữ nghiêng, Nhà xuất bản, tập theo năm (số trong năm để trong ngoặc đơn): từ trang-đến trang. Số DOI hoặc địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

[3] Thuat, D.V., Ichinose, T. (2005). Probabilistic estimation of seismic story drifts in reinforced concrete buildings. Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, 131(3): 416-427.

 • Với luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ: Tên Tác giả được viết tắt theo quy định (năm nhận được học vị Tiến sỹ hoặc Thạc sĩ để trong ngoặc đơn). Tên luận án Tiến sĩ hoặc luận văn Thạc sĩ bằng chữ nghiêng. Tên cơ sở đào tạo. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)
 • Với báo cáo tổng kết dự án, đề tài nghiên cứu: Tên các Tác giả được viết tắt theo quy định (năm nghiệm thu dự án hoặc đề tài nghiên cứu). Tên dự án hoặc đề tài nghiên cứu bằng chữ nghiêng. Tên cơ quan chủ quản, mã số dự án hoặc đề tài nghiên cứu. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)
 • Với địa chỉ Internet: Tên trang web. Tên tài liệu bằng chữ nghiêng. Tên cơ quan chủ quản, mã số dự án hoặc đề tài nghiên cứu. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet, ngày tháng năm truy cập.

5. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, địa chỉ email và số điện thoại của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

6. Tác giả truy cập địa chỉ:
http://tckh.daihoctantrao.edu.vn/ để lấy thông tin, tạo tài khoản, gửi bài và theo dõi quy trình duyệt đăng của bài theo hướng dẫn.

Km6 Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Tel: (027) 3892 869

Fax: (027) 3890 103

Email: tapchikhoahoc.dhtt@gmail.com

                                                                                                                              

                                                                                                    BAN BIÊN TẬP

Natural Science and Technology

Section default policy

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.